info:lab | język migowy, Drzwi Zwane Koniem, sobota, 26. październik 2019

[english below]Rejestracja: decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń

KB: Określenie społeczności głuchych, jako “głuchoniemi” jest niewłaściwe. Nie są niemi, mają swój język, jest po prostu inny od naszego.
SB: Wyobraźcie sobie świat bez dźwięków. Tak jakbyś nagle wyłączył szum komputera, na którym pracujesz, szczęk ekspresu, czy buczenie silników samochodów mijanych na ulicach. Nie słyszysz oddechów ludzi, ich podniesionych głosów czy przytłumionych szeptów. Trudno byłoby mieć nagle wyciszone uszy, prawda? 
 
Język migowy jest podstawowym medium komunikacyjnym sporej części społeczeństwa, tak naturalnym jak dla nas język polski. Ma swoje odmiany, dialekty i slangi. 
info:lab | język migowy to warsztaty, podczas których omówione zostaną podstawowe zasady tego języka, jak budować zdania oraz migać podstawowe wyrazy i wyrażenia. Przedstawione zostaną też fakty i mity na temat tego języka oraz społeczności głuchych.
 
Helena Szewiola (HS) – Dyrektor artystyczny
Klaudia Brończyk (KB) – festiwalowa artystka

A #afestivalfestiwal twórców przestrzeni miejskiejEDUKACJA | INNOWACJA | INTEGRACJA | EKSPERYMENT----------------------------------------------------------------ENRegistration: on a first come first served basis
KB: Calling the deaf society the “deaf-numb” society isn’t correct. They have their language, it’s just different than ours. 
SB: Try to imagine a world without sound. As if you would turn off the noise of the computer you’re working on, the rattling of the coffeemaker, or the buzzing of the cars driving by you on the street. You don’t hear people breathing, raised voices or silent whispers. It would be hard to have your ears turned off, wouldn't it?

Sign language is the basic medium of communication for so many people, as natural for them, as our language is for us. It has its variations, dialects and slangs. Info:lab | sign language is a workshop where you will learn the basic rules of that language, how to build sentences and form words and expressions. You’ll also get to hear some facts and myths about the language and the deaf community.

Staś Bryś (SB) - Festival Curator
Klaudia Brończyk (KB) - festival artist

A a festival of city creatorsEDUCATION | INNOVATION | INTEGRATION | EXPERIMENT

sobota, 26. październik 2019, Drzwi Zwane Koniem, info:lab | język migowy

Znajdź więcej ciekawych wydarzeń
Pobierz zalecenia zdarzeń na podstawie Twojego Facebooka smaku. Zdobądź to teraz!Pokaż mi odpowiednie imprezy dla mnieNie teraz